Download PDF

Florida DMV Handbook (2019)

How does this work?

Se Depatman Sekirite sou Otowout ak Veyikil-a-Motè (Department of Highway Safety and Motor Vehicles, DHSMV) Florida ki kreye Manyèl Ofisyèl Lisans Chofè Florida a. Gid sa a gen enfòmasyon ou bezwen pou prepare ou pou egzamen sou konesans ak ladrès pou Lisans Chofè Florida Klas E epitou pou ede ou kondi avèk pridans ak legalman.